Skeema- eli tunnelukkoterapia        

Mitä tunnelukot ovat?

Kaikilla meillä on tunnelukkoja. Tunnelukon teoreettinen nimitys on skeema. Skeemalla tarkoitetaan meihin syvään juurtuneita, lapsuudessa opittuja uskomuksia, jotka määrittelevät minuuttamme.

Tunnelukko on lapsuudessa ja nuoruudessa omaksuttu ja sisäistetty haitallinen toimintamalli ja kokemisen tapa. Tunnelukko ohjailee käyttäytymistämme, ajatuksiamme, tunteitamme ja sitä miten reagoimme elämäntapahtumiin. Tunnelukon syntymisellä on ollut positiivinen ja suojaava tehtävä. Se on auttanut meitä lapsuudessa aikanaan selviytymään erilaisista tilanteista ja hankalista olosuhteista sekä niiden aiheuttamista tunteista. Aikuisuudessa tunnelukot kääntyvät useimmiten kuitenkin meitä vastaan aiheuttaen toistuvasti kärsimystä, stressiä, ahdistusta, sisäistä piinaa ja ihmissuhdeongelmia. Monesti voi tuntua, että toistamme samaa kaavaa. Saatamme löytää itsemme alati samantyyppisistä tilanteista, jotka tarkemmin tarkasteltuna eivät edistä hyvinvointiamme, vaan päinvastoin.

Saatamme huomata ajautuvamme usein samankaltaisina toistuviin tilanteisiin elämässämme tai löytävämme itsemme toistuvasti itsellemme haitallisista ihmissuhteista jne.

Tunnelukot tutuksi
Tunnelukko valmennus sisältää kaksi moduulia, joissa on kummassakin 4 tapaamista.

TUNNELUKOT valmennus

Moduuli 1: 4 tapaamista

Moduuli 2: 4 tapaamista

4 kertaa 180€ / 8 kertaa 300€


Seuraa ilmoituksia seuraavista alkavista kursseistamme, covid-tilanne huomioidaan, suositusten mukaisesti ja ryhmäkoot pieniä! 

Moduuli 1: Tunnelukot tutuksi

Tutustumme kaikkiin 18 tunnelukkoon, joita ovat mm. uhrautuvuus, epäonnistuminen, hyväksynnän haku, alistuminen tai hylkäämisen tunnelukko. Tunnelukkojen murtaminen edellyttää omien lukkojen tiedostamista, tunnistamista ja ymmärrystä. Näitä tutkimalla on mahdollista lisätä tietoisuuttaan sekä vähitellen murtaa lukkoja ja niiden toimintamekanismeja niin monta kertaa, että ne lakkaavat vaikuttamasta ja on siten mahdollista muuttaa omaa käyttäytymistään.

Tutustuminen tunnelukkoihin. Tunnelukkojen tunnistaminen ja kartoitus. Tunteiden seuraaminen tunnepäiväkirjan avulla. Selviytymiskeinojen tunnistaminen. Itselle ominaisten selviymistapojen kartoittaminen. Paluu lapsuuteen. Lapsuuden vaikutuksen tutkiminen ja ymmärtäminen omien tunnelukkojen kehittymisessä.

Moduuli 2: Työstä tunnelukkojasi

Toisessa moduulissa keskitymme työstämään omia tunnelukkojamme ja ymmärtämään tilanteita, joissa ne ovat syntyneet. Työskentelymenetelminä mm. lapsuuden epämukavien tilanteiden kohtaamista, mindfulness mielikuvaharjoitteita, erilaisten moodi- eli minätilojen tunnistamista sekä moodityöskentelyä.

Lapsuuden epämukavan ja hankalan tilanteen läpikäyminen. Moodeihin eli minätiloihin tutustuminen ja minätilatyöskentely. Miten tästä eteenpäin. Vastuullinen aikuisuus.


Valmennuksen sisällöstä

Tunnelukot tutuksi valmennuksessa tutustutaan ja pureudutaan kaikkiin 18 tunnelukkoon ja niiden syntymisen juurisyihin. Valmennus luotsaa sinua tiedostamaan ja sisäistämään omia lukkojasi. Valmennuksen aikana lukkosi tulevat sinulle näkyvämmäksi ja saat valmiuksia niiden murtamiseen.

Valmennustapaamissa erilaiset syventävät luennot, ohjatut mielikuva-, mindfulness- ja tunnetyöskentelyharjoitukset ja ryhmäkeskustelut vuorottelevat. Lisäksi saat itsenäisiä tehtäviä valmennusten välissä, mm. tunnelukkojen ja selvitymiskeinojen kartoittamiseen liittyviä ohjeistettuja tehtäviä. Valmennus lähtee liikkeelle tunnelukkojen kartoituksesta. Lähetämme testin osallistujille jo ennen ensimmäistä tapaamista. Tutustumme keinoihin tunnistaa ja säädellä omia tunteita.

Tunnelukot valmennuksessa työskennellään skeematerapian menetelmiä hyödyntäen. Valmennus luotsaa sinua tunnistamaan, tiedostamaan ja murtamaan omia lukkojasi. Valmennus antaa hyviä eväitä ja työkaluja pysyvemmän muutoksen aikaansaamiseen.
 
 Omaamme luonnollisen tiedostamisen taidon ja ymmärryksen kautta luomme mahdollisuutta tunnelukkojen ravistelulle siitä syntyvälle vapauttavalle muutokselle. Tunnelukot tutuksi valmennus tähtää vahvasti tähän!


Vuorovaikutteinen valmennus

Tapaamiset koostuvat luennoista, tunnetyöskentelystä, mindfulness pohjaisesta mielikuvatyöskentelystä sekä pienryhmissä tapahtuvista keskusteluista. Tarjolla vuorovaikutteinen kurssi, jossa skeematerapeutin luennot ja erilaiset harjoitukset vuorottelevat. Saat skeematerapeutin tuen koko valmennuksen ajan. Lisäksi jos koet tarvettä yksilöllisemmälle terapialle voit halutessasi varata ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen tarjoushintaan eur 50,-/ 45 min.

Saatamme huomata ajautuvamme usein samankaltaisina toistuviin tilanteisiin elämässämme tai löytävämme itsemme toistuvasti itsellemme haitallisista ihmissuhteista jne.

Ilmoittaudu vuorovaikutteiseen Tunnelukko valmennukseen tai yksilöskeematerapiaan elääksesi vapaammin!

Tunnelukko eli Skeematerapiassa opit? 

  • Tunnistamaan sekä tiedostamaan tunnelukkojasi sekä tiedostamaan omia tunteitasi, joita tunnelukkoihin liittyy.
  • Opit mielikuvatyöskentelyä vaikeiden tunteiden käsittelyyn.
  • Ymmärtämään vanhemmuuden vaikutukset tunnelukkoihisi.
  • Tulemaan tietoiseksi omista toimintamalleistasi ja selviytymiskeinoistasi ja huomaamaan milloin toimit tunnelukkojesi ohjaamana
  • Tunnistamaan omia erilaisia minätiloja eli moodeja ja niiden vuorottelua.
  • Opit mielikuva-, mindfulness- ja tunnetyöskentelyn harjoituksia, jotka tukevat sinua tunnelukkojen avaamisen matkalla
  • oivaltamaan, että avaimet lukkoihisi löytyvät sinulta itseltäsi

  • luomaan ja tuomaan elämääsi uusia toimintatapojaKenelle skeematerapia sopii?

Kaikille, jotka haluavat lisätietoa tunnelukoista, haluavat työskennellä omien lukkojen murtamiseksi, oppia tunnetyöskentelyä, ja panostaa omaan hyvinvointiin.


Lisätietoa Tunnelukoista eli haitallisista skeemoista

Tunnelukot eli haitalliset skeemat ovat syntyneet lapsuudessamme hankalia tunteita nostattavissa kokemuksissa kasvuympäristössämme, suhteessa lapsuuden perheeseemme, jos emotionaalisiin tarpeisiimme ei ole vastattu. Tunnelukon syntymisellä on ollut lapsuudessamme positiivinen ja suojaava tehtävä. Ne ovat kehittyneet aikanaan sopeutumiskeinoiksemme. Lapsuudessa tunnelukot auttoivat meitä selviytymään ja sopeutumaan hankaliin tilanteisiin sekä kestämään niiden aiheuttamia vaikeita tunteita.

Tunnelukot eli haitalliset skeemat muovaavat ajatuksiamme, tunteitamme, käyttäytymistämme ja vuorovaikutustamme. Tunnelukon eli skeeman aktivoituessa meissä herää voimakkaita vaikeasti käsiteltäviä tunteita, jotka lukitsevat meidät toimimaan haitallisilla lapsuudessamme omaksutuilla selviytymiskeinoillamme.

Tunnelukot vahvistuvat toistojen myötä elämän aikana. Aikuisuudessa tunnelukot kääntyvät useimmiten kuitenkin meitä vastaan aiheuttaen toistuvasti kärsimystä, stressiä, ahdistusta, sisäistä piinaa ja ihmissuhdeongelmia. Monesti voit tuntua, että toistamme samaa kaavaa.Tunnelukot aiheuttavat meille tuskaa, mutta koska se on tuttu ja turvallinen, sitä vaikeaa omin avuin muuttaa.

Saatamme huomata ajautuvamme usein samankaltaisina toistuviin tilanteisiin elämässämme tai löytävämme itsemme toistuvasti itsellemme haitallisista ihmissuhteista jne. Tunnelukkojemme vaikutuksesta luomme aikuisuudessa pitkälti samankaltaiset olot, mistä lapsuudessamme kärsimme.. Esim. jos olemme kokeneet perheväkivaltaa, saatamme aikuisena jäädä roikkumaan haitallisiin ihmissuhteisiin.

Tunteemme lukkiutuvat usein siksi, että niihin liittyy vahvasti vahingollisen häpeän tunteita. Häpeä tuottaa paljastumisen pelkoa, riittämättömyyttä, kelpaamattomuutta, epäonnistumista, huonommuutta ja viallisuutta. Tunnelukkojen aiheuttaman häpeän sisällä elävä ihminen ei kykene näkemään häpeäänsä, vaan samaistumme siihen. Tunnelukot vaikuttavat monella tapaa, joista kaikkea emme edes tunnista niiden aiheuttamiksi.

Vaikka tiedostaisimmekin muutoksen tarpeellisuuden, tunnelukot jarruttavat ja estävät pysyvän muutoksen aikaansaamisessa. Käytöksemme ja toimintamme on kirjaimellisesti lukittu vanhaan toimintatapaan. Tunnelukkojen murtaminen edellyttää lukkojen tunnistamista, sen jälkeen lukon toimintamekanismin avaamista niin monta kertaa, kunnes kyseinen lukko lakkaa vaikuttamasta käyttäytymiseemme.

Tuomalla valoon omat tunnelukkomme ja taustalla vaikuttavan häpeän alamme voimaan paremmin. Työstämällä omaa elämää kahlitsevia tunnelukkojamme pystymme helpommin tekemään tarvittavia muutoksia elämässämme. Pysyvä muutos on mahdollinen vasta kun olemme havainneet, tunnistaneet, tiedostaneet omat lukkomme ja työstäneet sen aiheuttamat häpeän ilmentymät.