Kognitiivinen lyhytterapia ja kognitiivinen pariterapia

Kognitiivinen lyhytterapia on kustannustehokas terapiamuoto. Terapia on ajallisesti rajattua sekä kohdennettu muutamiin kohdeongelmiin, määriteltyihin tavoitteisiin tähtäävää, työtavoiltaan aktiivista ja itsevastuullista. Kognitiivinen terapia on muutoshakuista; se muuttaa jotakin osaa ihmisen ajattelu- ja toimintatottumuksissa. Kognitiivisessa lyhytterapiassa tutkimme ajatuksia ja tunteita sekä niihin liittyviä haitallisia uskomuksia ja toimintamalleja. Kognitiivinen lyhytterapia auttaa oppimaan tunneilmaisua ja tunnesäätelyä. Lyhytterapiassa voi jo muutamilla käynneillä saada merkittävän avun.

Kognitiivinen terapia on tiedonkäsittelyn psykologiaan rakentuva itsereflektioprosessi. Se auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään oireita ja ongelmia tuottavia haitallisia toimintatapoja. Terapia käynnistää ohjatun läpityöskentelyn niiden muuttamiseksi. Kognitiivisessa lyhytterapiassa terapeutti ja asiakas työskentelevät yhdessä sovittujen tavoitteiden eteen aktiivisesti. Terapeuttinen työskentely painottuu nykyhetkeen sekä tulevaan. Kognitiivinen lyhytterapia on ratkaisukeskeistä ja pyrkii vahvistamaan asiakkaan voimavaroja.

Kognitiivinen lyhytterapia on erittäin tehokas hoitomuoto mm. ahdistuneisuushäiriöissä, masennuksessa, unettomuudessa, pelkotiloissa, riippuvuussairauksissa sekä syömishäiriöissä. Aina ei tarvita vuosien pitkää psykoterapiaa vaan lyhytterapialla voidaan saada nopeasti hyviä tuloksia ja pysyvää muutosta toivottuun suuntaan. Kognitiivisessa lyhytterapiassa asiakas saa oman terapiaprosessinsa tueksi erilaisia harjoituksia tapaamisten välille, joita voidaan yhdessä käydä läpi tapaamisissa. 

Kognitiivinen lyhytterapia on myös toimiva ja tehokas pariterapian muoto. Pariterapiaan hakeudutaan usein, kun suhde on toistuvasti riitainen ja hankala. Parisuhdetta on saattanut koetella esim. uskottomuus tai mustasukkaisuus. Epätyydyttävä seksuaalielämä tai hellyydettömyys. Kognitiivinen pariterapia pyrkii vahvistamaan myönteistä vuorovaikutusta kielteisten ilmausten sijaan.  Haitallisia toimintatapoja parisuhteessa ovat syyttely ja rankaisevuus, loukkaamisen ja haavoittamisen noidankehä, halveksuvuus, kriittisyys, puolustuskannalla olo, suojamuurien rakentaminen. Alistaminen tai alistuvuus, keskinäinen kilpailu, pakottaminen, voimakeinojen tai väkivallan käyttö. Luovuttaminen, etääntyminen, elämän kapeuttaminen.

" Pitkäaikasilla ja onnellisilla parisuhteilla on yksi yhteinen piirre: Jokaista kielteistä käyttäytymistä vastaan on viisi myönteistä. Parin on tärkeää ymmärtää, että ei ole välttämätöntä muuttaa toisen tai omaa persoonallisuutta päästäkseen harmonisempaan suhteeseen ". T. Beck 1989